Habitushuset Skellebjerg

Antal pladser

9
Godkendt jf. §§ 104, 107 og 108

Normering

1:1

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET SKELLEBJERG

HabitusHuset Skellebjerg ligger omkring 4 km uden for Dianalund. I vores arbejde med at skabe individualiserede lejligheder er der indbygget støjdæmpende materialer på Skellebjerg. Vi har skabt et støjdæmpet miljø, der kan tilgodese borgere med særligt sensitive nervesystemer.

HabitusHuset Skellebjerg har 9 lejligheder, et administrativt kontor og et stort centralkøkken. Derudover er der et vaskeri med erhvervsmaskiner, som sikrer en hurtig og effektiv vasketid.

Omgivelserne omkring Skellebjerg er naturskønne og rolige. Bostedet er omgivet af smuk natur, og der er omkring 1,5 km til Skellebjerg togstation. 

Se mere om Skellebjerg i videoen nedenunder.

Ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser såsom mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, samt udfordrende adfærd.

Alle vores borgere har unikke behov. Vores arbejde i HabitusHuset Skellebjerg går derfor ud på at arbejde ud fra den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest mulig livskvalitet for den enkelte.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplanmøde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset.

PERSONALET PÅ SKELLEBJERG

Målsætningen i HabitusHuset Skellebjerg er at minimere borgers frustration og øge mængden af livskvalitet. Det er tilbuddets målsætning, gennem strukturerede aktiviteter og indhold, at skabe en forudsigelig, stabil og alsidig dagligdag med respekt og forståelse for den enkelte borger.

Som udgangspunkt er normeringen 1:1 – altså 1 personale til 1 beboer både i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der altid vågen nattevagt til stede samt mulighed for at tilkalde mere personale.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår al personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.

Få en interaktiv 3D rundvisning i HabitusHuset Skellebjerg