Vælg en side

Habitushuset Skellebjerg

Antal pladser

9

Normering

1:1

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

Botilbuddet er godkendt til SL §§ 107/108 og §104

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET SKELLEBJERG

Før i tiden var HabitusHuset Skellebjerg en gammel skole. Ejendommen ligger omkring 4 km uden for Dianalund. I vores arbejde med at skabe optimale individualiserede botilbud er der arbejdet særligt med støjdæmpende materialer og indretningen i hele HabitusHuset Skellebjerg. Vi har skabt et støjdæmpet miljø, der kan tilgodese borgere med særligt sensitive nervesystemer.

 

HabitusHuset Skellebjerg har i alt 9 lejligheder, et administrativt kontor og et stort centralkøkken. Derudover er der et vaskeri med erhvervsmaskiner, der kan vaske og tørre hurtigt og effektivt. Alt i alt har vi alle de faciliteter, der skal bruges i hverdagen 

Omgivelserne ved Skellebjerg er naturskønne og rolige. Bostedet er omgivet af smuk natur, og der er omkring 1½ km til Skellebjerg togstation.I kan se mere af vores omgivelser i videoen nedenfor, samt vores to interaktive rundvisninger længere nede på siden.

Ydelsesbeskrivelser:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

I HabitusHuset Skellebjerg tilrettelægger vi de daglige aktiviteter ud fra en helhedsorienteret og individualiseret tilgang. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau. Vi bevæger os altså indenfor nærmeste udviklingszone.

Skellebjerg har mulighed for forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. et beboerkøkken, hvor man sammen med personalet kan planlægge og deltage i alle processer i forhold til madlavning.

Vi har en dejlig stor grund, hvor der vil være mulighed for havearbejde og anretning af køkkenhave og generelt vedligeholdelse af udenomsarealer.
Vi bor naturskønt med mulighed for cykel- og gåture i nærmiljøet, derudover har vi egen minibus, som kan bruges til ture ud af huset.

Få en interaktiv rundvisning i vores to huse i HabitusHuset Skellebjerg

PERSONALET PÅ SKELLEBJERG

Kernemålsætningen i HabitusHuset Skellebjerg er at minimere mængden af borgerens problemskabende adfærd og øge mængden af livskvalitet. Det er tilbuddets målsætning, gennem strukturerede dagsaktiviteter og dagsindhold, at skabe en forudsigelig, stabil og alsidig dagligdag med respekt og forståelse for den enkelte borger og dennes funktionsnedsættelse. Herunder at øge graden af selvstændighed og livsduelighed i dagligdagens gøremål gennem visualiseret, struktureret pædagogik.

Vi ser selv små fremskridt som store sejre og arbejder målrettet med specifikke færdigheder, der kan styrke den enkelte borgerens funktionsniveau og selvværd. Gennem langsigtet udvikling af kommunikationsfærdigheder øges borgerens (daglige) valgmuligheder. Herved tilgodeses selvbestemmelse i videst muligt omfang, og livskvaliteten forøges. Vi arbejder ligeledes med, at borgeren får mestringsstrategier til at klare sig så selvstændigt som muligt i eget liv. Der trænes derfor også mod at kunne klare ADL (almindelig dagligdags læring). Den socialpædagogiske indsats baseres på autismepædagogik med struktur, forudsigelighed og tydelighed som centrale elementer.